Des dels municipis republicans assegurarem l’accés universal als serveis públics bàsics, especialment de les persones més vulnerables aplicant, entre d’altres mesures, una fiscalitat progressiva i adequada a cada situació familiar. Garantirem els drets més elementals com l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics.

Programes de suport i benstar social

 1. Garantirem un envelliment actiu i saludable:
  • Millorant el servei d’atenció domiciliària i la teleassistència, serveis que donen més qualitat de vida.
  • Potenciant els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones amb discapacitat funcional per tal de garantir, de manera coordinada, una vida digna.
  • Adequant els espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per evitar riscos innecessaris i millorar la seva qualitat de vida.
  • Fomentant la pràctica de l’esport des d’un punt de vista de salut i desenvolupament personal amb programes pensats especialment per a la gent gran i elaborats aplicant la perspectiva de gènere, potenciant el Complex Esportiu de La Bonaigua, i les seves activitats, com a centre de referència.
 2. Millorarem els barems i les bonificacions en el preu de la matrícula de l’Escola Bressol pública. El preu no pot ser una barrera d’accés a l’ensenyament de qualitat en la franja de 0-3 anys. L’objectiu a 4 anys és l’aplicació absoluta de la tarifació social en la matrícula.
 3. Seguirem aplicant i millorarem el programa de beques extraescolars, permetent així la cohesió i integració de les persones infants i joves.
 4. Mantindrem els ajuts de renda zero per tal de garantir un ingrés periòdic a persones soles i/o famílies que no percebin cap ingrés o mentre esperen la concessió d’alguna prestació econòmica d’altres administracions o entitats privades, lluitant contra la pobresa energètica i no permetrem que cap família de Sant Just quedi sense subministraments bàsics.

Polítiques per la igualtat de drets

 1. Crearem un Servei Integral d’Atenció a la Dona.
 2. Treballarem amb el jovent per crear una xarxa de persones formades en temes d’igualtat perquè puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir especialment la violència masclista entre aquest col·lectiu.
 3. Donarem suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció, detecció i reparació de la violència masclista.
 4. Fomentarem la formació de tota la plantilla municipal, i molt especialment al personal que treballa atenent a les persones, contra la violència masclista, en totes les seves vessants.
 5. Farem un seguiment d’aquelles dones que puguin trobar-se en una situació d’aïllament social i crearem espais per a la seva sociabilitat.
 6. Dissenyarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i abandonament a través del servei de teleassistència, donant suport a les entitats de gent gran i a les activitats dels equipaments municipals.
 7. Seguirem reconeixent i fent visibles les experiències i la contribució de les dones al municipi mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.
 8. Fomentarem i reconeixerem institucionalment l’esport de base femení.
 9. Treballarem perquè s’apliqui la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals, entre d’altres.
 10. Formarem a la plantilla perquè tingui els recursos per aplicar la perspectiva de gènere.
 11. Seguirem prioritzant en la contractació pública a les empreses que tinguin un Pla d’igualtat i un Pla de conciliació.

Nova ciutadania

 1. Millorarem el servei de primera acollida convertint-lo en un espai més personalitzat, incorporant una entrevista inicial, formació en llengua catalana, accés al mercat de treball i coneixement del municipi i de la societat catalana i posterior derivació a altres serveis si és necessari.
 2. Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades participades per les persones responsables dels serveis públics i les entitats principals de Sant Just.
 3. Implementarem una xarxa d’acollida participada per aquells serveis públics i entitats que puguin donar continuïtat a les accions més enllà del servei de primera acollida en àmbits com l’alfabetització, l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, etc.
 4. Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida on entre els mentors hi hagi persones de diversos orígens.
 5. Oferirem formació en llengua catalana per a tots els pares i mares d’alumnes que la desconeguin als centres escolars.