Des del 2015 hem implantat el programa de regidor/a de proximitat; obert diferents processos participatius (sobre el destí de partides del pressupost; sobre el nom dels nous parcs) i hem treballat per implantar una ètica del treball de l’administració més oberta i en col·laboració amb la ciutadania, sobretot en matèries sensibles com la transformació o rehabilitació de la via pública.

Però aquest és un terreny en continu creixement i no podem conformar-nos només amb això.

Creiem que la millor manera de governar és construint una relació més propera entre la ciutadania i l’Ajuntament. Volem tenir l’alcaldia d’un San Just més obert, més transparent i amb més implicació activa de la ciutadania perquè protagonitzi una autèntica revolució en la vida política i pública del poble. Ens comprometem a fer una gestió municipal basada en el diàleg i la proximitat.

Participació

 1. Millorarem i ampliarem el programa “Regidor/a de proximitat”, amb més sessions periòdiques per escoltar i atendre les necessitats més immediates de les persones.
 2. Impulsarem definitivament la creació del Consell de poble com a espai d’acció comunitària, en paral·lel a la creació de Consells de barri, ambdós amb capacitat d’incidència en les polítiques que els puguin afectar, amb competències clares i efectives i, en funció de les realitats, disposició de pressupostos de lliure aplicació.
 3. Utilitzarem de manera prioritària els mitjans telemàtics de manera complementària a la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la participació ciutadana.
 4. Seguirem reforçant el teixit associatiu, ajudant i impulsant les associacions i entitats ciutadanes com a instruments de participació i organització de la ciutadania tant des del punt de vista territorial com sectorial. Seguirem promovent les seves activitats i fomentant la seva intervenció en la definició de les polítiques públiques a través dels Consells sectorials de participació.

Transparència, ètica i bon govern

 1. Elaborarem el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, full de ruta de l’actuació del Govern municipal, de manera participativa i en col·laboració amb la ciutadania, amb indicadors realistes de compliment del Pla.
 2. A l’inici del mandat s’elaborarà el calendari d’afectacions d’obres públiques, es publicarà al web municipal i a final de cada any es farà una auditoria pública del seu grau de compliment.
 3. Crearem espais d’audiències públiques periòdiques de seguiment d’obres i projectes.
 4. Establirem en totes les licitacions públiques clàusules per afavorir la contractació social i la compra de productes i serveis sostenibles mediambientalment i de proximitat.
 5. Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.
 6. També impulsarem que Promunsa difongui de manera periòdica i actualitzada tota aquella informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària i estadística que es consideri rellevant.
 7. Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem la rendició de comptes. Ens comprometem a presentar, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de cada exercici pressupostari, per a la seva publicació, un informe de les principals actuacions dutes a terme que ha de contenir almenys:
  • El grau de desenvolupament del Pla d’Actuació Municipal.
  • La llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu cost.
  • La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en el territori i la població, desagregada per sexe sempre que sigui possible.
  • La valoració de la situació de les inversions desenvolupades.
  • Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats.